Το Νέο Δ.Σ. (εκλογές 26.6.16):

Πρόεδρος: Τσαντήλα Γεωργία, 6988-920.420

Αντιπρόεδρος: Κεφάλα Παναγιώτα, 6993-948.569

Γεν. Γραμματέας: Παναγόπουλος Παναγιώτης, 6945-377.915

Ταμίας: Θεοδοσιάδου Γλυκερία, 6944-534.969

Αναπλ.Γραμματέας: Κοντοχριστόπουλος Τάσος, 6936-957.930

Μέλος: Μάρκου Γεώργιος, 6937-040.351

Μέλος: Νικολακόπουλος Ιωάννης, 6947-931.821

e-mail: triteknoi-korinthias@hotmail.gr

Επίσης αν έχουν αλλάξει κάποια απ’ τα στοιχεία σας και κυρίως αν έχετε αλλάξει τον αριθμό του κινητού σας, ενημερώστε μας, για να λαμβάνετε ενημερωτικά SMS

Κάρτα μέλους και Βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο μπορούν να προμηθευτούν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη

Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:

6140-010054-051 γράφετε πάντα ονοματεπώνυμο καταθέτη

Θα μας βρείτε και στο facebook:

Κυρίως στην ομάδα «ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

https://www.facebook.com/groups/152013851609008/

στην σελίδα "Σύλλογος Τριτέκνων Κορινθίας"

https://www.facebook.com/triteknoi.korinthias?ref=ts&fref=ts

και στην σελίδα μας «Γονείς Με Τρία Παιδιά Ν. Κορινθίας»

https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B5-%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-N-%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82/148139318634604?ref=hl

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


          Ο «Σύλλογος Γονέων Με Τρία Παιδιά Ν. Κορινθίας» ενημερώνει τα μέλη του ότι το πρόγραμμα «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε άπορες οικογένειες μέλη του Συλλόγου» ξεκίνησε για πρώτη χρονιά.
          Τα τρόφιμα αυτά θα διανεμηθούν σε τρίτεκνες οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες στο σύλλογο εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 26.500 ευρώ όταν έχουν και τα τρία τέκνα προστατευόμενα.
          Στις περιπτώσεις που οι γονείς έχουν 2 ή 1 προστατευόμενα τέκνα το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ.
          Δικαιούχοι των τροφίμων είναι και οι τρίτεκνοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο, ανεξάρτητα την ηλικία των γονέων και των τέκνων με χαμηλότερο ωστόσο εισοδηματικό κριτήριο .
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν είναι τα εξής:
1. Φωτοτυπία των ταυτοτήτων ή διαβατηρίου
2. Θεωρημένο αντίγραφο το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2011 & 
 Ε1 φορολογικής δήλωσης Οικ.έτους 2011 εφόσον δεν υπάρχει ιδιόκτητη οικία.
3. Υπεύθυνη δήλωση, αν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αν κάποιο τέκνο είναι μέχρι 23 ετών χρειάζεται βεβαίωση σπουδών από τη σχολή ή βεβαίωση από τη μονάδα
6. Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός φορέα υλοποίησης με γνήσιο της υπογραφής
7.  Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κ.Υ. κ.λπ.)


            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, μέχρι την 23η Μαρτίου.
*********************************

Ακολουθεί η Κ.Υ.Α. 2230/2011 περί "καθορισμού κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα":
Αριθμ. 22830 (ΦΕΚ Β΄ 660/20.4.2011)
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, του Ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκές Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 280).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α' 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α' 101).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του υπ' αριθ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ Α' 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α' 154), με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α' 223), με το άρθρο 29 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α' 135) και με το άρθρο 19, παρ. 4 του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α' 191).
5. Την υπ' αριθμ. 416769/23.11.2001 (ΦΕΚ Β' 1608) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 301854/16-09-2005 (ΦΕΚ Β' 1332).
6. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221).
7. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), περί της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ιδίως τα άρθρα 3 και 186 παρ. IX και τα κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 241 αυτού, εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών Περιφερειών.
9. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Καν. (Ε.Ε.) 807/2010 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης, ως εξής:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι - Φορείς υλοποίησης
1. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
2. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα, θεωρούνται ως άπορα.
3. Για το σκοπό της παροχής τροφίμων στους απόρους (άτομα ή οικογένειες) οι προς διανομή ποσότητες κατανέμονται σε φορείς υλοποίησης και μέσω αυτών διανέμονται δωρεάν στους τελικούς δικαιούχους όπως αυτοί ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:
Ι. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε
φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
II. Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
III. Σύλλογοι παλιννοστούντων
IV. Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
V. Σύλλογοι τριτέκνων
VI. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
VII. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κ.λπ.
VIII. Σύλλογοι αθίγγανων
IX. Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:
1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/ Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
2. για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.
3. στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων
Χ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.
4. Οι εκάστοτε προς διανομή ποσότητες τροφίμων κατανέμονται κατά κατηγορία τελικών δικαιούχων με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών τους (γονείς και προστατευόμενα τέκνα).
6. Στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης σιτίζουν απόρους, η ποσότητα που κατανέμεται σε αυτούς είναι ανάλογη του αριθμού των απόρων που σιτίζουν.
7. Οι φορείς υλοποίησης έχουν την αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσης των τελικών δικαιούχων και διανομής των τροφίμων σε αυτούς και μόνο εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο: 2
Αιτήσεις - Μητρώο δικαιούχων
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποιοδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της παρούσας, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί μεταγενέστερα θεωρείται εκπρόθεσμη και οι σχετικοί φορείς αποκλείονται του προγράμματος. Προς τούτο, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών προβαίνουν εγκαίρως κάθε χρόνο στην ευρεία δημοσιοποίηση της υλοποίησης των προγραμμάτων με την ταυτόχρονη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) των αρμόδιων για την παραλαβή αιτήσεων υπηρεσιών.
2. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ι. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του φορέα (Φ.Ε.Κ.) υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής από το οποίο να προκύπτει: α) η καταστατική έδρα, β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν το φορέα υλοποίησης, καθώς και γ) βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Παράλληλα, από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει η φιλανθρωπική δραστηριότητα του φορέα και ειδικότερα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος (διάθεση τροφίμων, παράθεση συσσιτίων). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταστατικό, απαιτείται η υπάρχουσα πράξη ίδρυσης του φορέα.
II. Επίσημο έγγραφο από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα υλοποίησης για τον καθορισμό του υπεύθυνου (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., στοιχεία επικοινωνίας) για την παραλαβή και τη διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους.
III. Άδεια λειτουργίας από όπου να προκύπτει η δυναμικότητα ή η δυνατότητα φιλοξενίας - περίθαλψης απόρων στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης είναι γηροκομεία, ορφανοτροφεία κ.λπ.
IV. Κανονισμός λειτουργίας ή άλλο κατάλληλο επίσημο έγγραφο στην περίπτωση των συσσιτίων από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη κατάλληλων χώρων σίτισης αλλά και ο αριθμός των σιτιζομένων ατόμων.
V. Ονομαστική κατάσταση των τελικών δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (όπως το υπόδειγμα 2). Στην έντυπη κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει θεώρηση από αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης
VI. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
1. όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην κατάσταση του υποδείγματος 2 είναι ακριβή, αληθή και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση επιλεξιμότητας.
2. όλα τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά απορίας των τελικών δικαιούχων τους βρίσκονται στα αρχεία του φορέα.
3. αποδέχονται κάθε έλεγχο, που προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
4. τηρούν λογιστικά βιβλία για τις σχετικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις φορέων που δεν προβλέπεται εκ του νόμου η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων εφαρμόζεται χωριστή λογιστική για την υλοποίηση του προγράμματος
5. τηρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και είναι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά που φυλάσσονται στο αρχείο του φορέα υλοποίησης, συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής και διαβιβάζονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, οι οποίες μετά τον έλεγχο αυτών στο 100 %, προβαίνουν στην κατάρτιση της κατάστασης των επιλέξιμων φορέων υλοποίησης και επιστρέφουν τα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων στους φορείς για τη συνέχιση τήρησης αυτών στο αρχείο τους.
3. Στο αρχείο του φορέα υλοποίησης τηρούνται υποχρεωτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται κάθε έτος υλοποίησης του προγράμματος δωρεάν διανομής, κατά τελικό δικαιούχο και κατά περίπτωση:
Ι. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης
III. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
IV. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
V. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο, στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στις κατηγορίες ΙΧ.1 και ΙΧ.2 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης
VI. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα
VII. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
4. Οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να συντάσσουν, καταστάσεις με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν τα τρόφιμα μέσω των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής (ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, παραληφθείσα ποσότητα και υπογραφή). Τις εν λόγω καταστάσεις αποστέλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Δ/νση του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, το αργότερο εντός μηνός από το πέρας της διανομής και όπως ορίζουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των προγραμμάτων.
5. Οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν συσσίτια σε απόρους υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους όσα από τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα από τους τελικούς δικαιούχους.
Υποχρεούνται να τηρούν βιβλία αποθήκης και παρακολούθησης της κατανάλωσης του προϊόντος που κάθε φορά διανέμεται. Ενημερώνουν δε ανά τρίμηνο τις αρμόδιες Δ/νσεις του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, για την εξέλιξη της διανομής των προϊόντων, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιείται σε μακρύ χρονικό διάστημα, και έως την ολοκλήρωση αυτής, δεδομένου ότι οι τελικοί δικαιούχοι δε λαμβάνουν τα προϊόντα σε μορφή πακέτων.
6. Οι κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής των τελικών δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα, προτού υποβάλλουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις λίστες των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
Η αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο δικαιούχων ανά φορέα υλοποίησης, το οποίο διαβιβάζεται σε αυτήν από τους ίδιους τους φορείς υλοποίησης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων είναι υποχρεωτική για το διασταυρωτικό έλεγχο των υποβληθέντων καταστάσεων. Το μητρώο δικαιούχων διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.- Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Παρέμβασης το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου εκάστου έτους.
Άρθρο 3
Έλεγχοι - Κυρώσεις
1. Οι αρμόδιες Δ/νσεις του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας διεξάγουν κάθε έτος τους παρακάτω τακτικούς διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στους φορείς, υλοποίησης ενώ δύνανται να διεξάγουν και έκτακτους ελέγχους.
2. Οι τακτικοί διοικητικοί έλεγχοι αφορούν στο 100 % των αιτήσεων συμμετοχής των φορέων στα προγράμματα και αφορούν στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της επιλεξιμότητας του φορέα υλοποίησης καθώς και των τελικών δικαιούχων βάσει των κριτηρίων της παρούσας.
3. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους φορείς υλοποίησης που σιτίζουν απόρους προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σίτισης, η δυναμικότητα των σιτιζόμενων άπορων αλλά και η πραγματική τους φιλανθρωπική δραστηριότητα. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται πριν από την υποβολή των τελικών δικαιούχων στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4. Τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων σε όλους του φορείς υλοποίησης για την επίβλεψη και επιβεβαίωση της εφαρμογής των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής όπως ορίζεται στις εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής.
5. Έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να διεξαχθούν οποιαδήποτε στιγμή τόσο από τις Δ/νσεις της Περιφέρειας όσο και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ειδικότερα στην περίπτωση καταγγελιών ή ενδείξεων περί μη συμμόρφωσης ενός φορέα υλοποίησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
6. Μετά από κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (Δ/νση ΠΑΠ-Φυτων Μεγάλης Καλλιέργειας και Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ) και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών ή παραλείψεων στην αίτηση του φορέα υλοποίησης, η αρμόδια υπηρεσία του άρ.2 παρ. 1 της παρούσας μεριμνά είτε α) για τη διόρθωση των στοιχείων του φορέα εάν τα λάθη ή οι παραλείψεις κριθούν αμελητέες είτε β) στην περίπτωση σοβαρής παραπλάνησης προχωρούν στον αποκλεισμό του εν λόγω φορέα υλοποίησης από το μητρώο και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Παρέμβασης.
7. Το Υπόδειγμα 3 της παρούσας διαβιβάζεται από κάθε Δ/νση του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί με την κατάσταση των τελικών δικαιούχων των φορέων υλοποίησης, ενώ το Υπόδειγμα 4 τηρείται στις Δ/νσεις των Περιφερειών και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Δ/νση ΠΑΠ-Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί.
Άρθρο 4
Παράρτημα Υποδειγμάτων
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση Παράρτημα Υποδειγμάτων, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με απόφαση του να καθορίζει τις ειδικότερες τεχνικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθώς και να τροποποιεί το συνημμένο παράρτημα.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ` αρ. 40946/ 23-03-2005 (ΦΕΚ Β` 448) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου