Το Νέο Δ.Σ. (εκλογές 26.6.16):

Πρόεδρος: Τσαντήλα Γεωργία, 6988-920.420

Αντιπρόεδρος: Κεφάλα Παναγιώτα, 6993-948.569

Γεν. Γραμματέας: Παναγόπουλος Παναγιώτης, 6945-377.915

Ταμίας: Θεοδοσιάδου Γλυκερία, 6944-534.969

Αναπλ.Γραμματέας: Κοντοχριστόπουλος Τάσος, 6936-957.930

Μέλος: Μάρκου Γεώργιος, 6937-040.351

Μέλος: Νικολακόπουλος Ιωάννης, 6947-931.821

e-mail: triteknoi-korinthias@hotmail.gr

Επίσης αν έχουν αλλάξει κάποια απ’ τα στοιχεία σας και κυρίως αν έχετε αλλάξει τον αριθμό του κινητού σας, ενημερώστε μας, για να λαμβάνετε ενημερωτικά SMS

Κάρτα μέλους και Βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο μπορούν να προμηθευτούν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη

Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:

6140-010054-051 γράφετε πάντα ονοματεπώνυμο καταθέτη

Θα μας βρείτε και στο facebook:

Κυρίως στην ομάδα «ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

https://www.facebook.com/groups/152013851609008/

στην σελίδα "Σύλλογος Τριτέκνων Κορινθίας"

https://www.facebook.com/triteknoi.korinthias?ref=ts&fref=ts

και στην σελίδα μας «Γονείς Με Τρία Παιδιά Ν. Κορινθίας»

https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B5-%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-N-%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82/148139318634604?ref=hl

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αρχικά κατατέθηκε σχέδιο νόμου για τον ΚΦΕ στις 3-7-2013, όπου δεν περιλαμβανόταν τα τέκνα που σπουδάζουν, άνεργοι με κάρτα ΟΑΕΔ και ζητήθηκαν σχόλια στην διαβούλευση.
Στις 9-7-2013 το εν λόγω νομοσχέδιο ονομάσθηκε πολυνομοσχέδιο και περιελήφθησαν και διατάξεις άλλων Υπουργείων(Εσωτ. Παιδείας. Διοικητικής Μετ/σης). Σε αυτό υπήρξε η αλλαγή και για τα εξαρτώμενα μέλη(άρθρο 11) όπου επαναφέρθηκαν και τα τέκνα που σπουδάζουν. 
-------
ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238/94 Κύρωση του Κώδικα   Φορολογίας  Εισοδήματος

Άρθρο 7
   Πρόσωπα που θεωρείται ότι  βαρύνουν  τους φορολογουμένους
   1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
  α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
  β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
   "γ)Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό."
 «Eιδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν,το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.»
*** Η περ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ. 3 Ν.2873/2000, ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.Βλ. έναρξη ισχύος άρθρ. 50 του αυτού νόμου.
 *** Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ' προστέθηκε με την παρ.11 άρθρ.1 Ν.3296/2004, ΦΕΚ Α 253/14.12.2004.

    Έναρξη ισχύος από 1ης Ιανουαρίου 2005, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

   δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

  ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον  παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή  φυσική αναπηρία.

  στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.

  ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

  η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

  "2.Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσια φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό  "των δύο χιλιάδων  εννιακοσίων (2900) ευρώ"  ή το ποσό "των έξι χιλιάδων (6000)  ευρώ"  αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

  ***Τα ποσά των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ  που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ που αναφέρεται στην υποπερίπτωση εε και στο  προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα  Φορολογίας Εισοδήματος αυξήθηκαν σε δύο χιλιάδες εννιακόσια (2900) ευρώ το πρώτο  ποσό και σε έξι χιλιάδες (6000)ευρώ το επόμενο ποσό, αντίστοιχα, με την παρ. 1 άρθρ. 26 Ν.3427/2005, ΦΕΚ Α 312/27.12.2005 Ισχύς από 1ης  Ιανουαρίου 2006.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο:

 "α) Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης  ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος".

  β) τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο  συνολικό εισόδημα του γονέα, και γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με  δικαστική απόφαση η ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό  έγγραφο. 
Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές η γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομία."

 *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ. 3 Ν.2873/2000, ΦΕΚ Α 285/28.12.2000. Ισχύς για τα εισοδήματα που αποκτούν ή τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι υπόχρεοι από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά.    

   *** Η περ. α' της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8 άρθρ. 2     Ν.3091/2002, ΦΕΚ Α 330/24.12.2002.


           ΑΥΤΟ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΦΕ


Άρθρο 11

Εξαρτώμενα μέλη


1. Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, θεωρούνται:

α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα  εισοδήματα  οποιασδήποτε πηγής,

β) άγαμα τέκνα, εφόσον:

i) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή ,

ii) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,

γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής  αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:

i) τέκνα του φορολογούμενου,

ii) αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.

δ) ανιόντες,

ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού  συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (β), (δ), και (ε) της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά  τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον  συνοικούν με το φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ)  της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι  παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:

α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη,

β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Η διάταξη του  προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του  φορολογική υποχρέωση:

α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση σύμφωνα με την παράγραφο  2 του άρθρου 12,

β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου